Jakie warunki powinien spełniać pszok?

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Co to jest, jakie odpady przyjmuje i jakie warunki powinien spełniać PSZOK?

PSZOK – co to jest?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK, jest miejscem, w którym każdy mieszkaniec danej gminy może pozostawić posegregowane odpady komunalne, w tym odpady kłopotliwe, takie jak leki, gruz czy zużyty sprzęt RTV, których nie wolno wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek tworzenia takich punktów.

Co przyjmuje PSZOK? Oto przykłady odpadów, które można zawieźć do punktu:

 • odzież i tekstylia
 • opakowania papierowe, tekturowe, szklane, metalowe i z tworzyw sztucznych
 • opakowania, które zawierają pozostałości substancji niebezpiecznych lub są nimi zanieczyszczone
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny (tzw. elektrośmieci)
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach
 • zużyte lub przeterminowane gaśnice
 • baterie i akumulatory
 • kwasy, rozpuszczalniki, substancje żrące
 • środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne
 • świetlówki, świetlówki energooszczędne
 • termometry rtęciowe
 • lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe
 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych
 • przeterminowane leki
 • odczynniki fotograficzne
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek
 • kleje, lepiszcze i żywice
 • detergenty
 • zużyte opony
 • stare meble
 • skrzynki drewniane, deski i inne odpady drewniane
 • materace
 • lustra oraz szkło okienne, drzwiowe, bezbarwne
 • beton, gruz betonowy, gruz ceglany
 • miski, zabawki, meble ogrodowe i inne odpady tworzyw sztucznych
 • ramy rowerowe, koła rowerowe, klamki i inne odpady metalowe
 • środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych
 • odpady zielone

Każdy PSZOK posiada jednak odrębny regulamin i nie zawsze przyjmuje wszystkie wymienione wyżej typy odpadów – wszystko zależy od uchwały podjętej przez daną gminę.

A jakich odpadów żaden PSZOK nie przyjmuje? Punkty selektywnego zbierania odpadów nie przyjmują odpadów zmieszanych, niemożliwych do identyfikacji, zawierających azbest oraz takich, których rodzaj lub ilość wskazuje na pochodzenie z działalności gospodarczej.

Jakie warunki powinien spełniać PSZOK?

Wspomniana wcześniej ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że gminy mają obowiązek tworzyć punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w taki sposób, aby były one łatwo dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy i wskazywać miejsca, gdzie mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego pochodzącego z gospodarstw domowych. Nie określa więc szczegółowych wymagań. Nie robi też tego żadna inna ustawa, nie jest więc powiedziane, jak powinien wyglądać PSZOK.

Nie oznacza to, że nie ma żadnych wymagań odnośnie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wręcz przeciwnie – musi on spełniać wymogi określone w szeregu innych ustaw i rozporządzeń. Między innymi jako miejsce magazynowania odpadów musi spełniać warunki z tym związane sformułowane w art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Mówi ona, że:

 • Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.
 • Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.
 • Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez rok.

Innymi słowy, PSZOK powinien być:

 • zlokalizowany w miejscu umożliwiającym wjazd samochodów i odbiór kontenerów,
 • wyposażony w pojemniki dostosowane do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów,
 • wyposażony w odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego w miejscach, w których może nastąpić wyciek substancji niebezpiecznych,
 • ogrodzony, oświetlony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych.

Należy pamiętać, że PSZOK powinien też być zgodny z innymi aktami prawnymi, także tymi nie dotyczącymi bezpośrednio gospodarki odpadami, czyli z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, prawem zamówień publicznych i prawem budowlanym oraz spełniać standardy sanitarne. Natomiast przedsiębiorca, który chce prowadzić PSZOK, musi uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów w trybie art. 42 ust. 1 i art. 43 ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach.

PSZOK – jakie kontenery?

Jak już zostało wspomniane, punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych musi być wyposażony w pojemniki dostosowane do poszczególnych rodzajów odpadów. To oznacza, że kontenery dla PSZOK mogą być bardzo zróżnicowane. W naszej ofercie kontenerów znajdują się między innymi pojemniki na odpady remontowo-budowlane, gruz i odpady selektywne o różnej pojemności, m.in. 15m3 (np. kontener KP 15 zakryty), 19m3 (np. kontener KP 19 z dachem prostym) i 36m3 (np. kontener KP 36 siatka HDS). Są one przystosowane do transportu hakowego lub bramowego.

Źródło tekstu: https://ekombud.pl/blog/jakie-warunki-powinien-spelniac-pszok/